De prijs van warmte

Ieder huis heeft een eigen energiemeter die bijhoudt hoeveel warmte u gebruikt voor verwarming en het warme tapwater. De meeteenheid die daarvoor gebruikt wordt, is de gigajoule*. U betaalt voor de warmte die u afneemt als u het huis verwarmt of warm tapwater gebruikt. Daarnaast betaalt u vastrecht voor het onderhoud en het beheer van het systeem. Voor het gebruik van de comfortkoeling betaalt u een vast tarief. Daarbij kunt u dan onbeperkt gebruik maken van “koude”; wij verrekenen het verbruik aan koeling tegen € 0,00.

*De gigajoule (symbool GJ) is een eenheid om energie te meten. Een gigajoule warmte is ruwweg verglijkbaar met de warmte die wordt opgewerkt door 35-36 m³ gas.

Voorschot en jaarafrekening

U betaalt zowel vastrechtkosten als kosten voor de hoeveelheid warmte (GJ’s) die u gebruikt; elke maand een vast bedrag als voorschot en dan jaarlijks een afrekening. Hoeveel u betaalt, hangt af van hoe warm u het in huis hebt en hoeveel warm water u afneemt. Per huishouden en per woning zal dat dus verschillen. Voor nieuwbouwwoningen hanteren wij een standaard voorschotbedrag, gebaseerd op een inschatting van het verbruik op jaarbasis. Nieuwe bewoners krijgen bij hun aanmelding een voorschotspecificatie meegestuurd. Tegelijk met de jaarafrekening zal/kan een nieuw voorschotbedrag berekend worden, afhankelijk van het gerealiseerde verbruik en de nieuwe tarieven. Voor een toelichting op het voorschot, klik hier

Voor uw eigen gebruik van (drink)water, elektriciteit, telefoon, kabel en glasvezel ontvangt u aparte nota’s van de verschillende leveranciers.

Jaarafrekening

In de Jaarafrekening wordt het verbruik over de periode van 1 januari tot en met 31 december in rekening gebracht. Voor nieuwe bewoners start de afrekenperiode uiteraard vanaf het moment van (sleutel)overdracht of vanaf de start van de huur. Aan het eind van het jaar benaderen wij alle bewoners met de vraag de meterstand van de warmtemeter per 31 december op te nemen en deze door te geven. Aan de hand van deze opgave maakt MeppelEnergie de jaarafrekening. Daarbij verrekenen wij de werkelijke kosten met de betaalde voorschotten. Afhankelijk van het saldo krijgt u geld terug of moet u bijbetalen. In de afrekening van februari 2024 verrekenen wij dit saldo, inclusief de incasso van het nieuwe maandvoorschot.

Droogstoken

Houd rekening met een hoger warmteverbruik in de eerste stookjaren. In een nieuwbouwwoning zit nog veel vocht, daarom is er tijdelijk meer warmte nodig om het huis te verwarmen.

Tarieven MeppelEnergie

Klik hier voor het Tarievenblad MeppelEnergie 2024. De tarieven zijn geldig met ingang van 1 januari tot en met 31 december 2024.

Conform de Warmtewet wijzigt MeppelEnergie haar tarieven in principe 1x per jaar, ingaande per 1 januari. Referentie voor de bepaling van de nieuwe tarieven is de Warmtewet en de (maximum) tarieven zoals vastgesteld en gepubliceerd door de Authoriteit Consument & Markt (ACM). De nieuwe tarieven 2024 zijn inmiddels vastgesteld door de directie van MeppelEnergie.

MeppelEnergie volgt voor de gereguleerde componenten de ACM-tarieven. Dit betreft de tariefstelling voor zowel het GJ-tarief als voor de vastrechttarieven voor Warmte, Meterhuur en Afgifteset. MeppelEnergie volgt de ACM-tariefstelling voor vastrecht koude echter niet. Het ACM-tarief is namelijk gerelateerd aan een WKO-situatie. MeppelEnergie hanteert in deze als uitgangspunt dat de prijs voor vastrecht koude moet voldoen aan het principe van redelijkheid en heeft derhalve het vastrechttarief Koude 2023 verhoogd met de Consumenten Prijs Index (CPI).

Zelf aflezen meterstand

De warmtemeter vindt u in de meterkast, direct naast of boven de afgifteset. Dit is een digitale meter (Kamstrup Multical 602/603). U kunt de meterstand zelf eenvoudig aflezen. Kijk op het display van de meter. Controleer of u rechtsboven de code “E1” en onder de meterstand de code “GJ” ziet staan. Let op de positie van de decimaalkomma. U ziet 4 of 5 cijfers vóór de komma en 2 of 3 cijfers achter de komma. Ziet u de codes “E1” en “GJ” niet op het display staan, druk dan op de groene knop met het driehoekje, net zolang tot u het scherm bereikt waar de beide codes wel ziet staan. Voor een gebruikshandleiding van de Kamstrup Multical 602/603 klikt u op de betreffende link: Handleiding Multical 602 of Handleiding Multical 603.