De prijs van warmte

Ieder huis heeft een eigen energiemeter die bijhoudt hoeveel warmte u gebruikt voor verwarming en het warme tapwater. De meeteenheid die daarvoor gebruikt wordt, is de gigajoule*. U betaalt voor de warmte die u afneemt als u het huis verwarmt of warm tapwater gebruikt. Daarnaast betaalt u vastrecht voor het onderhoud en het beheer van het systeem. Voor het gebruik van de comfortkoeling geldt een laag vast tarief per maand. U kunt daarvoor onbeperkt gebruik maken van "koude" (wij verrekenen het verbruik aan koeling tegen € 0,00).

*De gigajoule (symbool GJ) is een eenheid om energie te meten. Een gigajoule warmte is ruwweg verglijkbaar met de warmte die wordt opgewerkt door 35 m³ gas.

Voorschot en jaarafrekening

U betaalt zowel vastrechtkosten als kosten voor de hoeveelheid warmte (GJ's) die u gebruikt; elke maand een vast bedrag als voorschot en dan jaarlijks een afrekening. Hoeveel u betaalt, hangt af van hoe warm u het in huis hebt en hoeveel warm water u afneemt. Per huishouden en per woning zal dat dus verschillen. Voor nieuwbouwwoningen hanteren wij een standaard voorschotbedrag, gebaseerd op een inschatting van het verbruik op jaarbasis. Nieuwe bewoners krijgen bij hun aanmelding een voorschotspecificatie meegestuurd. Bij de (eerste) jaarafrekening zal/kan het voorschot aangepast worden afhankelijk van het gerealiseerde verbruik. Voor een toelichting op het voorschot, klik hier

Voor uw eigen gebruik van water, elektriciteit, telefoon, kabel en glasvezel ontvangt u aparte nota's van de verschillende leveranciers.

Jaarafrekening

In de Jaarafrekening wordt het verbruik over de periode van 1 januari tot en met 31 december in rekening gebracht. Voor nieuwe bewoners start de afrekenperiode uiteraard vanaf het moment van sleuteloverdracht of vanaf de start van de huur. Aan het eind van het jaar benaderen wij alle bewoners met de vraag de meterstand van de warmtemeter op te nemen per 31 december en deze door te geven. Aan de hand van deze opgave maakt MeppelEnergie de jaarafrekening. Daarbij verrekenen wij de werkelijke kosten met de betaalde voorschotten. Afhankelijk van het saldo krijgt u geld terug of moet u bijbetalen. In de afrekening van januari verrekenen wij dit saldo, inclusief de incasso van het nieuwe maandvoorschot.

Droogstoken

Houd rekening met een hoger warmteverbruik in de eerste stookjaren. In een nieuwbouwwoning zit nog veel vocht, daarom is er tijdelijk meer warmte nodig om het huis te verwarmen.

Tarieven MeppelEnergie

Klik hier voor het Tarievenblad MeppelEnergie 2019. De tarieven zijn geldig met ingang van 1 januari 2019.

MeppelEnergie wijzigt haar tarieven in principe 1x per jaar, ingaande per 1 januari. Referentie voor de bepaling van de nieuwe tarieven is de warmtewet en de maximum tarieven zoals vastgesteld en gepubliceerd door de Authoriteit Consument & Markt (ACM). De nieuwe tarieven worden vervolgens vastgesteld in de eerstvolgende Aandeelhoudersvergadering van MeppelEnergie. 

Toelichting tarieven 2019: net zoals geldt voor de nieuwe tarieven voor gas en elektriciteit, stijgen ook de warmtetarieven in 2019 met de gasprijs mee. MeppelEnergie volgt voor de gereguleerde prijscomponenten de ACM-tarieven. Op de Gj-prijs geeft MeppelEnergie, net als voorgaande jaren, een korting. Het tarief voor de niet gereguleerde componenten is verhoogd met de Consumenten Prijs Index (CPI).

Zelf aflezen meterstand

De warmtemeter vindt u in de meterkast, direct naast of boven de afgifteset. Dit is een digitale meter (Kamstrup Multical 602). U kunt de meterstand zelf eenvoudig aflezen. Kijk op het display van de meter. Controleer of u rechtsboven de code “E1” en onder de meterstand de code “GJ” ziet staan. Let op de positie van de decimaalkomma. U ziet 4 of 5 cijfers vóór de komma en 2 of 3 cijfers achter de komma. Ziet u de codes “E1” en “GJ” niet op het display staan, druk dan op de groene knop met het driehoekje, net zolang tot u de beide codes wel ziet staan. Voor een gebruikshandleiding van de Kamstrup Multical 602 klikt u hier.