De prijs van warmte

Ieder huis heeft een eigen energiemeter die bijhoudt hoeveel warmte u gebruikt voor verwarming en het warme tapwater. De meeteenheid die daarvoor gebruikt wordt, is de gigajoule*. U betaalt voor de warmte die u afneemt als u het huis verwarmt of warm tapwater gebruikt. Daarnaast betaalt u vastrecht voor het onderhoud en het beheer van het systeem. Voor het gebruik van de comfortkoeling betaalt u een vast tarief. Daarbij kunt u dan onbeperkt gebruik maken van "koude"; wij verrekenen het verbruik aan koeling tegen € 0,00.

*De gigajoule (symbool GJ) is een eenheid om energie te meten. Een gigajoule warmte is ruwweg verglijkbaar met de warmte die wordt opgewerkt door 35-36 m³ gas.

Voorschot en jaarafrekening

U betaalt zowel vastrechtkosten als kosten voor de hoeveelheid warmte (GJ's) die u gebruikt; elke maand een vast bedrag als voorschot en dan jaarlijks een afrekening. Hoeveel u betaalt, hangt af van hoe warm u het in huis hebt en hoeveel warm water u afneemt. Per huishouden en per woning zal dat dus verschillen. Voor nieuwbouwwoningen hanteren wij een standaard voorschotbedrag, gebaseerd op een inschatting van het verbruik op jaarbasis. Nieuwe bewoners krijgen bij hun aanmelding een voorschotspecificatie meegestuurd. Tegelijk met de jaarafrekening zal/kan een nieuw voorschotbedrag berekend worden, afhankelijk van het gerealiseerde verbruik en de nieuwe tarieven. Voor een toelichting op het voorschot, klik hier

Voor uw eigen gebruik van (drink)water, elektriciteit, telefoon, kabel en glasvezel ontvangt u aparte nota's van de verschillende leveranciers.

Jaarafrekening

In de Jaarafrekening wordt het verbruik over de periode van 1 januari tot en met 31 december in rekening gebracht. Voor nieuwe bewoners start de afrekenperiode uiteraard vanaf het moment van (sleutel)overdracht of vanaf de start van de huur. Aan het eind van het jaar benaderen wij alle bewoners met de vraag de meterstand van de warmtemeter per 31 december op te nemen en deze door te geven. Aan de hand van deze opgave maakt MeppelEnergie de jaarafrekening. Daarbij verrekenen wij de werkelijke kosten met de betaalde voorschotten. Afhankelijk van het saldo krijgt u geld terug of moet u bijbetalen. In de afrekening van februari 2022 verrekenen wij dit saldo, inclusief de incasso van het nieuwe maandvoorschot.

Droogstoken

Houd rekening met een hoger warmteverbruik in de eerste stookjaren. In een nieuwbouwwoning zit nog veel vocht, daarom is er tijdelijk meer warmte nodig om het huis te verwarmen.

Tarieven MeppelEnergie

Klik hier voor het Tarievenblad MeppelEnergie 2022. De tarieven zijn geldig met ingang van 1 januari tot en met 31 december 2022.

MeppelEnergie wijzigt haar tarieven in principe 1x per jaar, ingaande per 1 januari. Referentie voor de bepaling van de nieuwe tarieven is de Warmtewet en de (maximum) tarieven zoals vastgesteld en gepubliceerd door de Authoriteit Consument & Markt (ACM). De nieuwe tarieven 2022 zijn inmiddels vastgesteld door de directie van MeppelEnergie. 

BTW-verlaging warmtetarieven per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 gaat de btw op de energielevering (elektriciteit, gas, warmte) van 21% naar 9%. Het verlaagde tarief geldt t/m 31 december 2022. Dit is een tijdelijke maatregel die de rijksoverheid neemt om de kostenstijging voor de consument in verband met de stijgende energieprijzen te beperken. De btw-verlaging is van toepassing op zowel het GJ-tarief als het vastrecht voor warmte. Het verlaagde btw-tarief geldt echter niet voor de levering van koude. Het bedrag voor vastrecht koude blijft dus onveranderd. MeppelEnergie verrekent de BTW-verlaging direct in uw maandelijks voorschotbedrag. De verlaging van het voorschot gaat in per incasso van het voorschot juli. Op de jaarnota verrekenen we t.z.t. het juiste tarief, rekening houdend met het gewijzigde btw-% per 1 juli.

Klik hier voor het nieuwe tarievenblad per 1-7-2022.

Toelichting tarieven 2022

M.b.t. de tarieven voor 2022 hebben we te maken met sterk gestegen energiekosten. Deze kostenstijgingen hebben ook effect op de tarieven voor warmte en koude. De voor 2022 vastgestelde tarieven van MeppelEnergie liggen echter ruim onder de door de ACM vastgestelde maximale tarieven. Bovendien is de stijging van de kosten substantieel lager dan de tariefstijgingen voor gas. Daarnaast verstrekt de overheid een compensatie voor de gestegen energiekosten, dus ook voor warmteklanten, die verrekend wordt door de elektriciteitsleverancier. In een toelichting geven wij informatie over de achtergronden bij de tariefbepaling waarbij tevens een rekenvoorbeeld opgenomen is waarin de tarieven en de kosten vergeleken worden tussen 2021 en 2022.

MeppelEnergie volgt voor de gereguleerde vastrechtcomponenten de ACM-tarieven. Dit betreft de tariefvaststelling voor het vastrecht Warmte, Meterhuur en Afgifteset. MeppelEnergie volgt de ACM-tariefstelling voor vastrecht koude echter niet. Het ACM-tarief is namelijk gerelateerd aan een WKO-situatie en zou tot een aanzienlijke kostenstijging leiden. MeppelEnergie hanteert in deze als uitgangspunt dat de prijs voor vastrecht koude moet voldoen aan het principe van redelijkheid en heeft derhalve het vastrechttarief Koude 2021 verhoogd met de Consumenten Prijs Index (CPI). Voor het GJ-tarief heeft MeppelEnergie een afslag bepaald op het maximale ACM-tarief (2022: € 53,95 per GJ). 

Zelf aflezen meterstand

De warmtemeter vindt u in de meterkast, direct naast of boven de afgifteset. Dit is een digitale meter (Kamstrup Multical 602/603). U kunt de meterstand zelf eenvoudig aflezen. Kijk op het display van de meter. Controleer of u rechtsboven de code “E1” en onder de meterstand de code “GJ” ziet staan. Let op de positie van de decimaalkomma. U ziet 4 of 5 cijfers vóór de komma en 2 of 3 cijfers achter de komma. Ziet u de codes “E1” en “GJ” niet op het display staan, druk dan op de groene knop met het driehoekje, net zolang tot u het scherm bereikt waar de beide codes wel ziet staan. Voor een gebruikshandleiding van de Kamstrup Multical 602/603 klikt u op de betreffende link: Handleiding Multical 602 of Handleiding Multical 603.