MeppelEnergie in de pers

Reactie op de berichten over (milieutechnische) vergunningen en de financiele positie (mei 2021)

 

Beste bewoners van Nieuwveense Landen,

 

Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen spelen er enkele issues rondom MeppelEnergie. Het betreft berichtgeving over de milieutechnische aspecten van de biomassacentrale en de financiële positie van MeppelEnergie. Bij deze geef ik u graag een nadere toelichting hierop.

MeppelEnergie is een samenwerkingsverband van de gemeente Meppel en NV RENDO (RE-NET). Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder. Daarnaast is de provincie Drenthe via de Drentse Energie Organisatie (DEO) medefinancier van MeppelEnergie.

Genoemde partijen hebben allen aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de duurzame wijk Nieuwveense Landen. Dit alles met het doel een wijk te creëren die, gelet op de energietransitie, op een betaalbare wijze toekomstbestendig en duurzaam is. Daarbij zijn destijds milieu- en energieprestatie eisen geformuleerd waaraan het gehele systeem, van productie tot en met de levering aan de klant, zou moeten voldoen.

MeppelEnergie heeft met handhaving van al deze eisen het netwerk aangelegd. Daarnaast is in onderling overleg met genoemde partijen besloten de warmte- en koudeproductie middels een openbare aanbesteding onder te brengen bij een derde partij. Bij de aanbesteding zijn alle toen geldende milieu- en energieprestatie eisen meegenomen. Uiteindelijk heeft het bedrijf Croonwolter&dros de productie gegund gekregen. Daarbij is middels certificaten aangetoond dat aan alle eisen wordt voldaan.

Op grond van deze toendertijd geldende eisen heeft Croonwolter&dros alle benodigde vergunningen gekregen en is de handhaving via de provincie ondergebracht bij de milieudienst Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe (RUD).  

MeppelEnergie, de gemeente en Croonwolter&dros staan op het standpunt dat aan alle geldende eisen en vergunningen wordt voldaan. Al eerder hebben de provincie en RUD van een partij vragen rondom de vergunning en handhaving gekregen. Toen is ook gebleken dat alle benodigde vergunningen voorhanden zijn. 

Natuurlijk zien wij ook dat biomassa in de media in opspraak is geraakt. Maar bij deze biomassa centrale komt de biomassa (pellets) uit de reststroom van de Nederlandse houtverwerkende industrie en is er geen sprake van extra kap en/of import uit het buitenland.

Ten aanzien van de financiële situatie kan ik u melden dat MeppelEnergie helaas geconfronteerd wordt met meer zogenaamde “net- en mengverliezen” dan waarop het systeem is ontworpen. Deze energieverliezen ontstaan door verliezen in het netwerk dat door de wijk loopt.

De verliezen beïnvloeden het exploitatieresultaat en komen uiteraard voor rekening van MeppelEnergie. U als consument merkt daar uiteraard niets van. U bent immers door middel van de Warmtewet beschermd. Dat geldt zowel ten aanzien van de leveringsgarantie als voor de tarieven die u betaalt. MeppelEnergie voldoet aan alle eisen die de wet aan ons stelt en berekent uitsluitend de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde tarieven.

Doordat de net- en mengverliezen tegenvallen en er contractueel tussen partijen onderling nog wat issues spelen is MeppelEnergie helaas verliesgevend. De aandeelhouders van MeppelEnergie, zijnde de gemeente Meppel en NV RENDO (RE-NET), de provincie Drenthe (als medefinancier) en Croonwolter&dros, zijn in gezamenlijkheid bezig een toekomstbestendige situatie voor MeppelEnergie te bewerkstelligen. Als hierover nieuws is zullen wij u daarover informeren.

 

D. Dijkstra (waarnemend directeur)

Meppel, 31 mei 2021